Image
Image
Image

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Η ιστοσελίδα προσπαθεί να συγκεντρώσει όλα όσα μας συνδέουν, τα έχουμε μέσα στη ψυχή μας, στο σπίτι μας, στις βιβλιοθήκες μας, σε φωτογραφίες…… όμως ΔΕΝ είναι σίγουρο ότι θα μεταφερθούν και στις επόμενες γενιές ώστε να γίνουν αρχικά γνώση και στη συνέχεια παράδοση.

Είναι και ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας των νεώτερων μελών μας.

Σκοπός μας η καλλιέργεια και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ όλων των συγχωριανών μας για το καλό του χωριού μας, της ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ.

 

Το Όραμα μας

Θέλουμε τα παιδιά μας που σήμερα παίζουν στην πλατεία, το γήπεδο και τις παιδικές χαρές του χωριού μας, αύριο να είναι οι θεματοφύλακες αυτών που εμείς θα συγκεντρώσουμε και θα τους παραδώσουμε και μεθαύριο οι ίδιοι να τα διατηρήσουν, να τα μεγαλώσουν και να τα παραδώσουν στις επερχόμενες γενιές.

Είναι ανάγκη, μέσα από το Σύνδεσμο, να ευαισθητοποιηθούμε όλοι για το καλό του χωριού μας.

Η ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ δεν είναι τόπος των 15 ημερών το χρόνο.

Η ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ έχει μέλλον και το αξίζει.

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Συνδέσμου Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Το στην Αθήνα εδρεύον σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας ΄΄Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ΄΄» ιδρύθηκε νομότυπα το έτος 1961, αναγνωρίσθηκε με την με αριθμό 647/1962 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα τηρούμενα Βιβλία Σωματείων αυτού με αριθμό 9749/1962. Το Καταστατικό του τροποποιήθηκε με την από 5/12/1971 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε με την με αριθμό 2808/1972 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα τηρούμενα Βιβλία Σωματείων αυτού με αριθμό 3011/1973. Το Καταστατικό του τροποποιήθηκε εκ νέου με την με αριθμό 42/15.12.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε με την με αριθμό 1972/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και το τροποποιημένο και κωδικοποιημένο Καταστατικό καταχωρήθηκε στα τηρούμενα Βιβλία Σωματείων αυτού με αριθμό 3011/1997. Το Καταστατικό του τροποποιήθηκε εκ νέου με την με αριθμό 61/16-1-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (με την οποία μεταφέρθηκε η έδρα του στην Καλοσκοπή), εγκρίθηκε με την 121/2012 απόφαση του Μονομερούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων πολιτιστικών σωματείων του Πρωτοδικείου Άμφισσας με αριθμό 7/2015 και αύξοντα αριθμό μητρώου 316.

Το Καταστατικό τούτο τροποποιείται εκ νέου και θα ισχύει ως κάτωθι:

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ

1. Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των απανταχού εκ του χωρίου Καλοσκοπή Παρνασσίδας του Νομού Φωκίδας καταγόμενων με την επωνυμία «Σύνδεσμος Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας ΄΄Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ΄΄».

2. Έδρα του Σωματείου ορίζεται το χωρίο Καλοσκοπή του Δήμου Δελφών, του Νομού Φωκίδας. Το Σωματείο δύναται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του η οποία λαμβάνεται με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, να ιδρύει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις, όπου κατοικεί ή διαμένει σημαντικός αριθμός εκ των μελών του.

3. Σκοποί του σωματείου είναι:

α. Η ανάπτυξη φιλικών δεσμών και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η αρωγή του Συνδέσμου προς τα ενδεή μέλη του και τους κατοίκους της Καλοσκοπής.

β. Η ανάπτυξη δεσμών και η σύσφιξη των σχέσεων με τους λοιπούς τοπικούς εκπολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία καθώς και τους εν γένει συλλόγους της ευρύτερης περιοχής και όλης της χώρας.
γ. Η εκτέλεση κοινωφελών και καλλωπιστικών έργων εν γένει στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Καλοσκοπής του Δήμου Δελφών του νομού Φωκίδας, τα οποία προάγουν το περιβάλλον, την οικονομία, τον τουρισμό, τον αθλητισμό και την υγιεινή καθώς και η προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων του χωριού.
δ. Η επιβράβευση αριστευόντων στην επίδοσή τους μαθητών και φοιτητών, παιδιών Καλοσκοπιτών, μελών του Συνδέσμου, ως και πνευματικών ανθρώπων, με το έργο των οποίων προβάλλεται η γενέτειρα Καλοσκοπή.
ε. Η διοργάνωση πολιτιστικών και πνευματικών εκδηλώσεων (εορτών, διαλέξεων, εκθέσεων, συνεδρίων και λοιπά) προς την κατεύθυνση της πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μελών και του τόπου καταγωγής τους.

στ. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, για την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους, μεταξύ ιδίως των νεότερων μελών του, από το αθλητικό τμήμα του Συνδέσμου με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ».

ζ. Η εκπόνηση και υλοποίηση μελετών και προγραμμάτων, εργασιών και κάθε άλλης συναφούς εργασίας, σχετικά με την υλοποίηση των σκοπών του συνδέσμου, με την αξιοποίηση επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού εκ των μελών του συνδέσμου.

η. Η συνεργασία με επιστημονικούς και πνευματικούς οργανισμούς ή οργανώσεις, με άλλους συλλόγους, με ενώσεις ή συνδέσμους ή ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες καθώς και με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη δημόσια διοίκηση (υπουργεία, εποπτευόμενοι φορείς κ.λ.π.) Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

ΑΡΘΡΟ 2
ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών είναι:

1. Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, ψυχαγωγικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, διαλέξεις, σεμινάρια, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκδρομές, εκθέσεις, λειτουργία λαογραφικού μουσείου – βιβλιοθήκης κ.λ.π.

2. Η συμμετοχή του Συνδέσμου ως ενεργού μέλους σε ενώσεις, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, συλλόγων και λοιπών σχετικών φορέων, τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών, τεχνικών επιτροπών κ.λ.π.

4. Ο σχεδιασμός και η εκτύπωση πληροφοριακών, ενημερωτικών και διαφημιστικών εντύπων και παντός είδους σχετικού υλικού για την διαφήμιση και προβολή της γενέτειρας καθώς και σχετικού ηλεκτρονικού υλικού (CD’s κ.λ.π.) και ιστοσελίδας και διαδικτυακού τόπου (website) και η προώθησή του σε ελληνικές και ξένες μηχανές αναζήτησης.

5. Η συμμετοχή και υλοποίηση των ισχυόντων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ενδεικτικά αναφερόμενων ΟΠΑΑΧ, LEADER, κ.λ.π) καθώς και όσων θεσμοθετηθούν και ισχύσουν στο μέλλον, με την υποβολή σχετικών προτάσεων και σχεδίων δράσης, ιδίως για την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων και τη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς, μέσω του Οικοτουρισμού και του Αγροτουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις και προγράμματα: Δημιουργίας πάρκων αναψυχής, Διενέργειας υπαίθριων δραστηριοτήτων κάθε μορφής, Βιοτεχνικής δραστηριότητας σε τοπικά προϊόντα, Ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, Σήμανσης μονοπατιών, Φυτοτεχνικών εργασιών, Τεχνικών έργων μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, Διαμόρφωσης θέσεων θέας, Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, Διατήρησης – αποκατάστασης – αναβάθμισης πολιτιστικών χαρακτηριστικών του χωριού (όπως γεφύρια, μύλοι, βρύσες κ.λ.π.), Διατήρησης – αποκατάστασης –αναβάθμισης τοπίου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη), Παρεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά του χωριού κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

1. Τακτικά μέλη δύνανται να είναι όλοι οι εκ του χωρίου Καλοσκοπής καταγόμενοι, οι σύζυγοι και οι απόγονοι αυτών, ανεξαρτήτως φύλου, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επιπλέον, όσοι αποκτούν περιουσιακά στοιχεία ή αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα στην Καλοσκοπή και τέλος όσοι εκφράσουν την επιθυμία να εγγραφούν ως μέλη.

2. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση εκείνα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη του σκοπού του Συνδέσμου και στο χωριό Καλοσκοπή. Δωρητές ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση οι εισφέροντες σε μετρητά ή σε είδος πλέον των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €). Μεγάλοι Δωρητές οι εισφέροντες ποσό πλέον των δέκα χιλιάδων (10,000,00 €) με εφάπαξ καταβολή. Ευεργέτες οι εισφέροντες ποσό πλέον των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) με εφάπαξ καταβολή.

3. Τα τακτικά μέλη εγγράφονται με αίτησή τους, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καταβάλουν δε εφάπαξ εισφορά και ετήσια συνδρομή, το ύψος των οποίων καθορίζεται κατ΄ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών αυτού.

4. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιηθέντα τακτικά μέλη, τα έχοντα πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία, ενώ τα επίτιμα μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα του εκλέγειν.

5. Μέλος δύναται να αποχωρήσει από τον σύλλογο με έγγραφη δήλωσή του, αφού προηγουμένως καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές του.

6. Κάθε μέλος, το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συνδέσμου ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του οπωσδήποτε είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συνδέσμου, υπέχει πειθαρχικής ευθύνης και υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

Πειθαρχικές ποινές είναι :
α. Πρόστιμο μέχρι τριάντα (30) ευρώ.
β. Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα έτος εάν συντρέχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις.
Αμφότερες οι παραπάνω πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται ανέκκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ. Οριστική αποβολή, η οποία επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Α.Κ.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το πειθαρχικώς διωκόμενο μέλος πρέπει να καλείται από το Δ.Σ. σε απολογία εντός τασσομένης ευλόγου προθεσμίας. Εάν δεν υποβληθεί απολογία το Δ.Σ. αποφαίνεται και χωρίς αυτή. Στην περίπτωση της οριστικής αποβολής δύναται να ασκηθεί κατά το άρθρο 88 του Α.Κ. προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο αποκλειστικά από τακτικά μέλη αυτού και ειδικότερα, από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρείς (3) Συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται το μήνα
Ιανουάριο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας αυτών. Κάθε τακτικό μέλος, το οποίο επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα, πρέπει να δηλώσει τούτο εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της Συνελεύσεως στο Γενικό Γραμματέα.

2. Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι επτά πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας, μετά από αυτούς δε δύο αναπληρωματικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά καθορίζεται με κλήρωση. Προκειμένου περί αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με ανάταση της χειρός τριμελή επιτροπή ως Εφορευτική, η οποία επιμελείται την διενέργεια των αρχαιρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου. Η διαλογή των ψηφοδελτίων, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, γίνεται με την παρουσία των υποψηφίων, ως και ετέρων μελών και με πρακτικό της η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους εκλεγέντες κατά σειρά επιτυχίας, για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά για δε την Εξελεγκτική Επιτροπή τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό. Η ψηφοφορία διεξάγεται δια των συνταχθέντων, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων, δελτίων ψηφοφορίας (ψηφοδελτίων), τα οποία θα περιέχουν τουλάχιστον εννέα (9) υποψηφίους για το Δ.Σ. και τέσσερις (4) για την Ε.Ε. Κάθε εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ των υποψηφίων, σημειώνοντας μέχρι επτά (7) σταυρούς για το ΔΣ και μέχρι τρείς (3) σταυρούς για την Ε.Ε. παραπλεύρως του ονόματός τους στο ψηφοδέλτιο.

3. Τα εκλεγέντα μέλη υποχρεούνται όπως εντός δεκαήμερου από την εκλογή τους συνέλθουν για την εκλογή ως σώμα με μυστική ψηφοφορία. Αποκλείεται από την διοίκηση μέλος του συνδέσμου το οποίο έχει στερηθεί αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μη προσελθόν σε τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται δε από τον πρώτο επιλαχόντα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. δεν συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης και του Δ.Σ ή γίνεται αίτιος ζημίας ηθικής ή υλικής εις βάρος του Συνδέσμου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Σύνδεσμο, συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, διαχειρίζεται την περιουσία του, συντάσσει και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τον ετήσιο απολογισμό και προϋπολογισμό. Όλες οι δαπάνες του Συνδέσμου πρέπει να έχουν τύχει προηγουμένως της εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών του, των αποφάσεων λαμβανομένων κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία, νικά η ψήφος του προέδρου.

7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο εξωδίκως και ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα τα πρακτικά και λοιπά έγγραφα, τα χρηματικά εντάλματα και μεριμνά για την προώθηση των ζητημάτων του Συνδέσμου.

8. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το Μητρώο του Συνδέσμου και το ενημερώνει σε συνεργασία με τον Ταμία, όσον αφορά τις καταβαλλόμενες συνδρομές των μελών, συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεως του Δ.Σ. υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο. Τηρεί το αρχείο του Συνδέσμου και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα προς τον Ταμία, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και αυτόν.

9. Ο Ταμίας επιμελείται της χρηματικής περιουσίας του Συνδέσμου, εισπράττει δια διπλοτύπων αποδείξεων τα δικαιώματα εγγραφής και τις λοιπές συνδρομές των μελών, ως και κάθε εν γένει έσοδο, τις οποίες υπογράφει με τον Πρόεδρο. Ενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, τηρεί το Βιβλίο Ταμείου και προβαίνει σε καταθέσεις σε αναγνωρισμένες τράπεζες για ποσό πέραν των πεντακοσίων ευρώ (500 €) στο όνομα του Συνδέσμου.

10. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο προσωρινά αναπληροί ο Αντιπρόεδρος. Τον Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία ωσαύτως απόντες ή κωλυομένους προσωρινά, αναπληροί ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΡΟΙ – ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Οι πόροι του Συνδέσμου είναι:

α. Το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών.
β. Οι τόκοι των κατατεθειμένων στις τράπεζες κεφαλαίων.
γ. Οι δωρεές, οι κληροδοσίες, οι κληρονομιές και οι χορηγίες.
δ. Τα έσοδα από διάφορες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
ε. Οι κάθε είδους ενισχύσεις – χρηματοδοτήσεις – επιχορηγήσεις από Δημόσιους φορείς και Αρχές (Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ) και από την συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

2. Κάθε δαπάνη ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό.

3. Αναλήψεις χρημάτων από τράπεζες θα γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Πληρωμές μεγαλύτερες των 100 €, θα γίνονται με μεταφορά χρημάτων ή με επιταγή υπογραφομένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 6
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου καλούνται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε έτος και εντός του μηνός Ιανουαρίου. Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται όταν κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητήσει το 1/5 τουλάχιστον των εκπληρωσάντων τις υποχρεώσεις τους τακτικών μελών, με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο, επί ποινή εκπτώσεώς του, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση το πολύ εντός μηνός από την υποβολή της αιτήσεως.

2. Τα μέλη καλούνται προ 10 τουλάχιστον ημερών, με προσκλήσεις, στις οποίες πρέπει να καθορίζεται αν πρόκειται για αρχική ή επαναληπτική συνέλευση, ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδριάσεως και τα προς συζήτηση θέματα.

3. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη που έχουν το δικαίωμα ψήφου. Μη γενομένης απαρτίας κατά την πρώτη Συνέλευση, συγκαλείται νέα με τα αυτά θέματα εντός δεκαπέντε ημερών, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής από τα μέλη της, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών για τα θέματα που αναγράφονται στην πρόσκληση.

5. Απαγορεύεται η δια πληρεξουσίου ή δι’ εξουσιοδοτικής επιστολής αντιπροσώπευση τακτικού μέλους του Συνδέσμου στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα της ψηφοφορίας είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και κανείς δεν μπορεί να παραστεί σε αυτήν δι’ αντιπροσώπου ή πληρεξουσίου, οιουδήποτε τύπου ή μορφής και αν είναι το έγγραφο της πληρεξουσιότητας.

6. Η κατά το άρθρο 4 εκλεγομένη ανά τριετία Εξελεγκτική Επιτροπή προβαίνει στο τέλος κάθε έτους στον έλεγχο της διαχείρισης και των πεπραγμένων του Δ.Σ. του λήγοντος έτους και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου, έκθεση περί τούτων, προς έγκριση και απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν πρέπει να έχουν συγγένεια μέχρι πρώτου βαθμού εξ αίματος με τα μέλη του Δ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, είτε αυτεπαγγέλτως είτε με αίτηση των μελών του Συνδέσμου, να ενεργεί οποτεδήποτε έλεγχο επί της εν γένει διαχειρίσεως του Συνδέσμου και να καλεί, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο, κοινή συνεδρίαση με το Διοικητικό Συμβούλιο προς συζήτηση θεμάτων ιδιαζούσης φύσεως. Της κοινής ταύτης συνεδριάσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το δε σχετικό πρακτικό καταχωρείται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Η διάλυση του Συνδέσμου και η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά προς τούτο, με την παρουσία τουλάχιστον των μισών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

2. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συνδέσμου το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται της εκκαθαρίσεως. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, επέχοντος θέση εκκαθαριστού, περιορίζεται σε ότι αφορά μόνο τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

3. Το υπόλοιπο της περιουσίας, μετά την εκκαθάριση, περιέρχεται στον Ιερό Ναό «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του χωρίου Καλοσκοπή.

ΑΡΘΡΟ 8
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το σωματείο φέρει κυκλική σφραγίδα με τις λέξεις: «Σύνδεσμος Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας ΄΄Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ΄΄, Έτος ίδρυσης 1961».

2. Ο Σύνδεσμος εορτάζει την εορτή της Αγίας Τριάδος υποχρεωτικά στο Ναϊδριο ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ του χωρίου Καλοσκοπή.

3. Κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό και τους Νόμους, ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το Καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από οκτώ (8) άρθρα, όπως τροποποιήθηκε, διαβάστηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό τους και ψηφίστηκε από την προς τούτο ειδικά συγκληθείσα Έκτακτη Ειδική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου της 24 Ιανουαρίου 2016, θα ισχύσει δε, όπως τροποποιήθηκε, από την κατά νόμο έγκριση και καταχώρησή του στο Βιβλίο Σωματείων του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Κων/νος Νικ. Κυριαζής                                  Μαρία Φακή

 

 

 

 

Search